achtergrond

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Planet First

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Planet First: de exploitant van het Platform en de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Buntlaan 80, 3971JE te Driebergen-Rijsenburg.
 2. Gebruiker: eenieder die met Planet First een Gebruiksovereenkomst is aangegaan of beoogt aan te gaan.
 3. Partijen: Planet First en de Gebruiker gezamenlijk.
 4. Gebruiksovereenkomst: iedere tussen de Gebruiker en Planet First, middels registratie door de Gebruiker op het Platform, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Planet First zich jegens de Gebruiker heeft verbonden tot het in gebruik geven van het Platform, inclusief bijbehorende functionaliteiten.
 5. Platform: planetfirst.nl.
 6. Account: het voor de Gebruiker middels zijn inloggegevens exclusief toegankelijke gedeelte van het Platform.
 7. Content: alle gegevens, waaronder mede begrepen foto’s, video’s en teksten, die middels het Platform zijn geüpload, op het Platform zijn geopenbaard en/of op of middels het Platform zijn gedeeld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aan de Gebruiker gerichte aanbod van Planet First tot registratie op het Platform en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst.
 2. Voordat de Gebruiksovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op het door hem gebruikte apparaat.
 3. Planet First is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal Planet First duidelijk kenbaar maken dat de betreffende algemene voorwaarden zijn gewijzigd en wanneer deze wijzigingen in werking treden. Door het Platform na inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden te blijven gebruiken, wordt geacht dat de Gebruiker met de wijzigingen instemt. Indien de Gebruiker niet instemt met (een deel van) de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij zich onmiddellijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden te deregistreren.
 4. Indien Planet First niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Planet First daarmee het recht verliest om in andere gevallen wel strikte nakoming van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE

 1. Gebruikers registreren zich gratis op het Platform door een Account aan te maken, waarna zij van het Platform en alle aan de Gebruiker geboden functionaliteiten gebruik kunnen maken. Het Platform wordt aan de Gebruiker aangeboden “as is”/”zoals beschikbaar” op het moment van zijn gebruik van het Platform. Het Platform wordt zonder enige vorm van uitdrukkelijke dan wel impliciete garantie in gebruik gegeven.
 2. Registratie op het Platform geschiedt op de daartoe aangewezen wijze. Het aanbod van Planet First tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst is vrijblijvend. Planet First is nimmer verplicht de registratie van de Gebruiker te accepteren en een Gebruiksovereenkomst met de Gebruiker aan te gaan.
 3. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem bij de registratie opgegeven gegevens juist en volledig zijn. Het is de Gebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere (rechts)persoon. Planet First behoudt zich het recht voor dergelijke Accounts per direct te verwijderen.

ARTIKEL 4. | GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN –BEPERKINGEN

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om van het Platform gebruik te maken indien dit op grond van de wet van het land waarin de Gebruiker woonachtig is en van waaruit de Gebruiker het Platform benadert of gebruikt, niet is toegestaan.
 2. Planet First is steeds gerechtigd de functionaliteiten van het Platform te wijzigen.
 3. Planet First behoudt zich te allen tijde het recht voor om de beschikbaarheid van het Platform of enig onderdeel daarvan naar eigen goeddunken te beperken tot bepaalde personen of geografische gebieden.
 4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de eventuele communicatie die hij voert met medegebruikers van het Platform. Ter zake aanvaardt Planet First geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan onrechtmatige, incorrecte, misleidende, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende of discriminerende Content middels het Platform te uploaden, te delen en/of te openbaren.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Platform op enigerlei wijze te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, het inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Planet First of derden, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en videomateriaal, waaronder racistische uitingen en crimineel dataverkeer mede begrepen.
 7. Indien de Gebruiker zijn Content voorziet van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer, geschiedt dit onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
 8. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die middels zijn Account worden verricht. De Gebruiker is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot zijn Account geheim te houden. Alle handelingen die op het Account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend. Uitsluitend de Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag alsmede voor alle Content die hij middels het Platform uploadt, deelt en openbaart.
 9. Het is de Gebruiker niet toegestaan aanmeldgegevens van andere gebruikers van het Platform te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen.
 10. Het is de Gebruiker verboden om middels het Platform personen te belasteren, te bedreigen, te pesten, uit te schelden, te treiteren, te stalken of te intimideren.
 11. Het is de Gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van medegebruikers van het Platform. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan persoonlijke informatie over medegebruikers aan derden te verstrekken.
 12. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Platform of de servers of netwerken waarvan Planet First voor de exploitatie van het Platform gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 13. Gebruik van het Platform is uitsluitend toegestaan voor doeleinden waarvoor het Platform door Planet First aan de Gebruiker in gebruik is gegeven. Het is de Gebruiker niet toegestaan gegevens van andere gebruikers van het Platform te verzamelen en/of te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden.
 14. Planet First draagt geen verantwoordelijkheid voor Content die middels het Platform wordt geüpload, gedeeld en/of geopenbaard, ook niet wat betreft de Content van medegebruikers van het Platform. De Gebruiker gebruikt het Platform geheel op eigen risico.
 15. Planet First is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om Content die inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, te verwijderen, te blokkeren en/of te monitoren. Van illegale en/of op de rechten van Planet First of derden inbreukmakende Content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers van het Platform een klacht indienen bij Planet First. Indien Planet First een klacht gegrond acht, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat Planet First op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 16. De Gebruiker is verplicht zich te houden aan alle krachtens de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform en het uploaden, delen en openbaren van Content door de Gebruiker. In het bijzonder is de Gebruiker gebonden aan de toepasselijke wetgeving aangaande intellectuele eigendom. De Gebruiker staat er dan ook steeds voor in dat hij gerechtigd is zijn Content voor het uploaden, openbaren en delen daarvan, middels het Platform beschikbaar te stellen. De Gebruiker staat er aldus voor in dat het uploaden en dientengevolge kunnen openbaren en delen van de Content, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals muziekrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De Gebruiker vrijwaart Planet First van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat voor het gebruik van de door de Gebruiker geplaatste Content royalty's, honoraria of overige geldbedragen moeten worden betaald.
 17. Bij vermoeden van overtreding van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door een medegebruiker, kan de Gebruiker Planet First daarvan op de hoogte stellen. Planet First zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling daarvan te voorkomen en indien noodzakelijk de betreffende Content van het Platform verwijderen.

ARTIKEL 5. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. De Gebruiker kan de Gebruiksovereenkomst beëindigen door zich op de daartoe op het Platform voorgeschreven wijze te deregistreren.
 2. Een inbreuk door de Gebruiker op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van de Gebruiksovereenkomst. Voorts geldt dat indien de Gebruiker handelt in strijd met de letter of de geest van deze algemene voorwaarden, dan wel een juridisch risico of een risico van enige andere aard voor Planet First optreedt als gevolg van het gebruik van het Platform door de Gebruiker, dat Planet First de Gebruiksovereenkomst kan beëindigen.
 3. Planet First is gerechtigd om de exploitatie van het Platform om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te beëindigen, zonder jegens de Gebruiker enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
 4. Na het eindigen van de Gebruiksovereenkomst rust op Planet First geen enkele bewaarplicht ten aanzien van Content van de Gebruiker.
 5. De bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard en/of strekking bestemd zijn om ook te gelden na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, blijven ook na beëindiging daarvan volledig van kracht.

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Planet First, is elke aansprakelijkheid van Planet First voor schade geleden in verband met het gebruik van het Platform door de Gebruiker uitgesloten. In het bijzonder is Planet First niet aansprakelijk overeenkomstig hetgeen concreet is bepaald in de volgende leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden ter zake de uitsluiting en beperking van haar aansprakelijkheid.
 2. Planet First is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door Gebruikers middels het Platform geüploade, gedeelde en/of geopenbaarde Content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De Gebruiker kan niet veronderstellen dat Planet First alle Content op het Platform goedkeurt of aanbeveelt. Planet First aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het Platform geüploade en geopenbaarde Content. De Gebruiker vrijwaart Planet First van al zijn aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels het Platform geüploade, gedeelde en/of geopenbaarde Content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.
 3. Planet First is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het Platform.
 4. Planet First spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Planet First niet garanderen dat de voorzieningen van het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Planet First ter zake is uitgesloten.
 5. Planet First is, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3, te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, noodreparaties, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van het Platform of servers van Planet First dan wel van derden waarvan Planet First gebruik maakt in het kader van de exploitatie van het Platform. Alle aansprakelijkheid van Planet First als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van het Platform is uitgesloten.
 6. Het Platform kan links bevatten naar websites of dienstverlening van derden. Het Platform kan dan ook Content van derden bevatten die zich buiten de invloedssfeer van Planet First begeeft en welke zij niet kan goedkeuren of aanbevelen. Voorts kan het Platform ook communicatie tussen het Platform en een website of dienstverlening van derden toestaan. Planet First heeft geen controle over websites en dienstverlening van derden. De Gebruiker vrijwaart Planet First van alle aanspraken in verband met de inhoud van websites en dienstverlening van derden. Planet First is niet betrokken bij eventuele communicatie en overeenkomsten tussen de Gebruiker en derden die via het Platform verlopen.
 7. Planet First is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het Platform of servers van Planet First dan wel derden schade aanrichten aan de hard- of software van de Gebruiker.
 8. Planet First is nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van Content of het delen van Content als gevolg van onvoldoende beveiliging.
 9. Door het Platform te gebruiken, verklaart en garandeert de Gebruiker dat zijn activiteiten via het Platform bij wet zijn toegestaan in elk rechtsgebied waar hij het Platform gebruikt. De Gebruiker vrijwaart Planet First van alle aanspraken van derden ter zake.
 10. Planet First is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
 11. De Gebruiker is in verband met enige aanspraak nimmer gerechtigd te vorderen dat Planet First beperkt wordt in de exploitatie van het Platform of dat Planet First beperkt wordt in de uitoefening van enige andere aan haar toekomende (eigendoms)rechten voor zover dat niet rechtstreeks voorziet in de behartiging van de belangen van de Gebruiker in verband met een dergelijke aanspraak. De Gebruiker heeft niet het recht om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van het Platform of enige andere inhoud die eigendom is van Planet First of onder zeggenschap staat van Planet First, te verbieden of in welke mate dan ook te belemmeren.
 12. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Planet First verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het Platform of onderdelen daarvan beïnvloeden. De Gebruiker is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Planet First als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan. Van misbruik van het Platform door de Gebruiker, kan Planet First aangifte doen bij de politie.
 13. Indien en voor zover de Gebruiker een inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker Planet First van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de door Planet First in gebruik gegeven software, de domeinnaam van Planet First, het Platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “Planet First”, het logo van Planet First, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van het Platform, waaronder mede begrepen koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, behoren toe aan Planet First, voor zover deze rechten, ten aanzien van de Content, niet bij de Gebruiker of derden rusten. Het is de Gebruiker verboden het materiaal waarop de rechten van Planet First of haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale en middels deze algemene voorwaarden overeengekomen gebruik van het Platform.
 2. Planet First zal nimmer het eigendom claimen van Content die de Gebruiker middels het Platform heeft geüpload, doch de Gebruiker dient de andere gebruikers van het Platform beperkte licentierechten te verlenen. Indien de Gebruiker Content middels het Platform uploadt, deelt of openbaart, dan verleent hij iedere andere gebruiker van het Platform een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich middels het Platform toegang verschaffen tot de door de Gebruiker geüploade Content, alsmede voor het gebruik voor zover zulks ingevolge deze algemene voorwaarden is toegestaan.

ARTIKEL 8. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.