achtergrond

Privacy policy Planet First

Privacy policy Planet First

Planet First respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Planet First worden verwerkt, waaronder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.planetfirst.nl (hierna: ‘het platform’). Planet First acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Planet First zal jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Planet First verwerkt persoonsgegevens die je zelf verschaft aan Planet First, zoals bij:

  • Het middels registratie op het platform aangaan van een gebruiksovereenkomst met Planet First en het je vervolgens, na inloggen op je account, bieden van alle functionaliteiten van het platform, waaronder onder meer het kunnen uploaden, delen en openbaren van foto’s, video’s en teksten;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de WhatsApp-module op het platform;
  • Het schrijven van een review;
  • Het inschrijven middels het platform voor de ontvangst van nieuwsbrieven;
  • Telefonisch of mailcontact met Planet First.

De persoonsgegevens die je aan Planet First verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor je deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien je, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail persoonsgegevens aan Planet First verstrekt, worden deze door Planet First uitsluitend verwerkt om je contactverzoek te kunnen behandelen. Indien je een gebruiksovereenkomst met Planet First hebt gesloten, worden de door jou opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren. In het kader van gebruiksovereenkomsten stelt Planet First het platform met alle aan jou geboden functionaliteiten aan om, eventueel met gebruik van foto’s en video’s, ideeën op het platform te plaatsen en daarover te communiceren met anderen, zowel binnen het platform als, indien je deze content via het platform deelt met andere platformen, daarbuitenom. Alle foto’s, video’s, ideeën en comments die je op het platform uploadt, kunnen worden bekeken door alle bezoekers van het platform, ook door bezoekers die niet over een account beschikken. Uitsluitend e-mail- en WhatsApp-berichten die je aan een specifieke persoon richt, zijn afgeschermd.

In het kader van gebruiksovereenkomsten is Planet First gerechtigd je mailings te sturen met informatie over de dienstverlening van Planet First, zoals wat betreft updates, nieuwtjes en tips. Omdat dit betrekking heeft op informatie die in meer of mindere mate gerelateerd is aan de gebruiksovereenkomst, mag Planet First deze mailings versturen zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke instemming. Je kunt je voor de verdere ontvangst van deze mailings uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze, met uitzondering van informatie die essentieel is voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst waardoor je je voor de ontvangst daarvan niet kunt afmelden.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat je je op het platform expliciet aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Indien je je uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Planet First de in het kader daarvan door jou opgegeven persoonsgegevens, zoals je e-mailadres, uitsluitend verwerken om je de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Ook in dat geval geldt dat je je voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat je daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen jou en Planet First gesloten overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt, naast de gebruiksovereenkomst tussen jou en Planet First, je eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven en het plaatsen van een review op het platform ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Planet First persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Planet First of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van het platform. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het doorgeven aan derden en opslaan mede begrepen) van jouw persoonsgegevens door:

  • de hostingprovider van Planet First om het platform en e-mailvoorzieningen van Planet First te kunnen exploiteren;
  • de exploitant van de door Planet First gebruikte WhatsApp-software om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken;
  • de exploitant van de door Planet First gebruikte reviewsoftware voor het kunnen openbaren van jouw eventuele review op het platform;
  • een externe webbeheerder die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels het platform door jou opgegeven persoonsgegevens.

Planet First slaat jouw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Planet First verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Planet First daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Planet First er zorg voor dat de verwerking van jouw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Planet First zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Voor zover de door jou verstrekte persoonsgegevens niet voor openbaring op het platform zijn bestemd, geldt in alle gevallen dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Planet First toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden, anders dan medegebruikers van het platform, aan wie Planet First persoonsgegevens verstrekt of ter inzage geeft zoals hierboven beschreven. Planet First zal jouw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Planet First vallen, evenals door Planet First ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Planet First de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Planet First de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens door deze derden voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Planet First, zodat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Planet First te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van jouw persoonsgegevens alsook om beperking van de betreffende verwerking. Voorts heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Planet First een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens die Planet First verwerkt, in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraagt Planet First je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Planet First zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op je verzoek.

Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de van jou verkregen toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval je in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Planet First slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Planet First legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Planet First, kun je contact opnemen met Planet First. Planet First helpt je graag indien je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Planet First of indien je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Planet First
Buntlaan 80

3971JE Driebergen

Telefoonnummer: +31(0)6-46913235

E-mailadres: Reece900@hotmail.com